ARCHITECTURE

The Tanner Hill, Hong Kong
PARK YOHO Genova, Hong Kong
Park Vista, Hong Kong
The Avenue, Hong Kong
Kai Tak Development on 3 Muk Chui Street, Hong Kong
Harmony Place, Hong Kong
Forest Hills, Guangzhou
Lake Dragon Residential Development, Guangzhou
Century Gateway, Hong Kong
Honor New World, Guangzhou
Virtue Court, Guangzhou
Residential Development on 11-39 Blue Pool Road, Hong Kong
OPUS HONG KONG
The Riverpark, Hong Kong
The Palazzo, Hong Kong
Larvotto, Hong Kong
Maritime Phase 1, Dalian
Lake Silver, Hong Kong
Manhattan Hill, Hong Kong
One SilverSea, Hong Kong
Valais, Hong Kong